Frivilligkontrakt / Volunteer contract

Alle frivillige må skrive under på en frivilligkontrakt før de jobber første skift/
All volunteers must sign a voluntary contract before working their first shift
 
Medarbeider forplikter meg herved til å arbeide for Tall Ship Races 2019/ Volunteer hereby commits to work for Tall Ship Races 2019
 
Medarbeider forplikter seg til å / Volunteer commits to:

 • Følge fastsatt vaktplan / Meet up for all scheduled shifts
 • Møte presis til arbeidsøkten / Show up at scheduled times
 • Følge gjeldende lovverk og retningslinjer / Follow rules and regulations
 • Være edru i arbeidsøktene / Be sober while working
 • Gi beskjed til gruppeleder ved gyldig frafall (sykemelding) / Let your team leader know ahead of time if sickness occurs (valid sick leave document needed)
 • Holde taushetsplikten / Uphold confidentiality agreement

Hva får du som frivillig / What you get as a volunteer for Tall Ship Races 

 • Tall Ship Races legger til rette for gode arbeidsforhold / Tall Ship Races facilitates a good working enviroment
 • Mat når du er på jobb /  Food during your shift
 • Medarbeider merch / Volunteer merch 
 • Et festivalpass som gir fri entré til Tall Ship Races 2019 / A festivalpass for Tall Ship Races 2019
 • En stor frivilligfest / A big volunteer paty

Sanksjoner og opphør av avtalen / Sanctions and termination of agreement
Dersom medarbeider ikke overholder ansvar og rettigheter etter avtalen, forbeholdes arrangør retten til å avslutte arbeidsforholdet, inndra godtgjørelse og eventuelt kreve verdi av benyttet godtgjørelse og/eller dokumenterte utgifter som følge av kontraktsbrudd tilbakebetalt
If a volunteer does not comply with the obligations and rights under the agreement the organizers reserves the right to terminate employment, revoke remuneration and any claim value of used remuneration and / or documented expenses for breach of contract repaid.  

 

 

Meld deg på som frivillig her

© The Tall Ships Races Bergen 2019 2018